Cow Hocks, a deformity that needs to be avoided in breeding cats

Cow Hocks, a deformity that needs to be avoided in breeding cats

แมวขาวัวหรือที่เรียกกันว่า “ขารูปตัว x” เป็นคำนึงที่ใช้ในการเรียกลักษณะขาหลังประเภทหนึ่งของแมว ขาวัวเป็นข้อต่อขาหลังที่ไม่ตรงแนวซึ่งทำให้หัวเข่าและนิ้วเท้าชี้ออกไปด้านนอก ลักษณะของแมวขาวัวสามารถสังเกตได้ง่ายเมื่อแมวเดิน และมีระดับความชัดเจนที่แตกต่างกัน...